05/10/2014
מדי שנה מוגש לממשלה מסמך ארוך, הנקרא "מחליטים". מן המסמך הזה נגזרים, לאחר מכן, חוק התקציב וחוק ההסדרים. חוק ההסדרים מהווה בידי משרד האוצר כלי על 
מנת להעביר בחקיקה מהירה חוקים שונים, חלקם אינם קשורים לתקציב המדינה, וחלקם מגלמים בתוכם שינויים מהותיים ורפורמות שצריך להקדיש להם את הזמן לדיון 
מעמיק ולא באמצעות החקיקה המהירה שמחייב תקציב המדינה.
 
אנו דורשים להוציא ממסמך המחליטים את הנושאים אשר:

• אינם קשורים כלל לתקציב המדינה לשנת התקציב הבאה.

• מהווים רפורמה או שינוי מהותי ומצריכים דיון מסודר ומעמיק בממשלה ובכנסת ולא ראויים לעבור בחקיקה מהירה. גם אם נושאים אלו קשורים לתקציב 2015 יש לאפשר 

תהליך חקיקה אשר משקף את חשיבותם.

• ביטול חוקים שחוקקה הכנסת.

 

חוק ההסדרים הוא מסלול בלתי ראוי. דרישתנו היא שנושאים רבים אלו, אשר צריכים להידון בצורה מעמיקה בנפרד מתקציב המדינה, יופרדו מדיוני תקציב 2015 ויעברו מסלול 

חקיקה רגיל בזמן סביר שיאפשר דיון ציבורי שקוף. 

 
פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים רואה לנכון לברך על תהליכי צמצום היקף מסמך המחליטים, אולם מגנה את פרסומו המאוחר, באופן שלא מאפשר לממשלה ולציבור 
הרחב לקיים למידה ודיון מעמיקים בתוכן המסמך. 
 
אנו רואים לנכון להתריע כי בחלק מהסעיפים מגולמת פגיעה באוכלוסיות מוחלשות בישראל, ובעיקר באוכלוסיות החיות בעוני, באופן שאינו הולם את הצהרות הממשלה באשר 
ליעדיו לתקציב 2015. 
 
ראו ניתוח של כלל מסמך המחליטים ובתוכו פירוט ההערות מול כל סעיף רלוונטי. אנו מגישים להלן את ההסתייגויות שלנו ממסמך המחליטים לתקציב 2015 באופן כללי, 
סעיפים אשר עומדים בקריטריונים אשר צויינו לעיל יצויין במפורש ”לא לחוק ההסדרים בעמודת ”הערות והמלצות“. אנו מבקשים כי תפעלו להוצאת הסעיפים הללו ממסמך 
המחליטים, חוק התקציב וחוק ההסדרים, וכי תשקלו הוצאת סעיפים נוספים על פי משמעותם. 
 
 
פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים
 
לפרטים נוספים:
הרב עדית לב, שומרי משפט, rhreco@rhr.israel.net 050-2110673
גיורא ואלה, שתי“ל, giyoraw@shatil.nif.org.il 052-6534574
 
פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים
האגודה לזכויות החולה | שומרי משפט – רבנים לזכויות האדם | כן לזקן – לקידום זכויות הזקנים 
האגודה לזכויות האזרח | צוות האסטרטגיה - תנועת המחאה | שתי“ל
 
 
 

קובץ