3/02/2015
 
בתאריך 6.2.2015  ניכנס לתוקף תיקון 14 לחוק העמותות לפיו עמותות עם מחזור כספי העולה על 10 מיליון ₪ יהיו חייבות במינוי מבקר פנימי (כלומר אי אפשר להסתפק יותר בוועדת ביקורת).
 
א) הוועד של עמותה שמחזורה עולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה יותר שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ימנה, בהסכמת ועדת הביקורת, מבקר פנימי, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 146)ב( עד 148 ו–150 עד 153 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, בשינויים המחויבים; לא הגיעו הוועד וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית.
 
ב) המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 6(30א), והוועד אישרה, בשינויים הנראים לו.