30/03/2016
חוק השקיפות של פורום הדיור הציבורי עבר היום במליאה בקריאה שנייה ושלישית. פורום דיור ציבורי, שדולת הדיור ופעילי הדיור הציבורינלחמו שלוש שנים כדי להעביר את החוק.
 
עיקרי החוק: 
 
• חברות הדיור הציבורי יחויבו לשלוח לדיירים דיווח חצי שנתי בשפה פשוטה וברורה, שיכלול פירוט החיובים והתשלומים, חובות ואופן חישוב שכר הדירה. גם מי שממתינים לדירה כמו יקבלו דיווח ובו מידע על החלטות שהתקבלו בעניינם והאפשרויות העומדות לרשותם לערער על ההחלטות. חברה שלא תדווח לשוכר על יתרת חובותיו לא תהיה רשאית לגבות ריבית, הצמדה וכל תוספת אחרת לחוב בשל אי תשלומו במועד.
 
• בכל מקרה של שינוי בתשלום החודשי תחויב חברת הדיור הציבורי לשלוח על כך הודעה חודשיים לפני המועד. ההודעה תכלול מידע על מועד תום התקופה, ועל מסמכים שעליו להגיש כדי לחדש את תוקף ההנחה.
 
• בכל דרישת תשלום על תיקונים ושיפוצים, חובה לפרט לדיירים תחשיב ברור בהתבסס על  מחירון גלוי ואחוזי ההשתתפות העצמית של הדיירים.
 
• אפשרות לכל דייר\ת לעיין בתיקו האישי ובכל המסמכים שהגיש או החלטות קודמות בעניינו.
 
• בכל סניף קבלת קהל יהיה שילוט מפורט במספר שפות על זכויות הדיירים והפונים וכתובות לתלונות ולבירורים.
 
• כל מסמך שיגיע לחברות המשכנות יחויב באישור בכתב על קבלתו. 
 
• חברות הדיור הציבורי מחויבים להעביר לדיירים עותק מכל החלטה שהתקבלה בעניינם, תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההחלטה ולצרף לה את המסמכים הרלוונטיים. עוד נקבע כי מי שהגיש בקשה לקבלת דיור ציבורי והוא עומד בכללים יקבל על כך הודעה ממשרד השיכון בתוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה.
 
 
 
שקיפות בדיור הציבורי