The International Trans Fund (ITF) מזמינה ארגונים המנוהלים על ידי א/נשים על הקשת הטרנסית הפועלים להיטיב עם הקהילה בארצם ושהתקציב השנתי שלהם נמוך מ 100,000 דולר.

גרנטים שונים מ 10,000-50000 דולר. הדד ליין להגשה: 12.12.22.

פרטים נוספים