The U.S. Department of State’s Office of International Religious Freedom (J/IRF), in partnership with the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (DRL)

מפרסמים קול קורא לתמיכה בפרויקטים המקדמים זכויות אדם בדגש על חופש דת.

מטרת הקול הקורא היא להגדיל את האחריותיות כלפי הפרת זכויות אדם, באמצעות ידע של ארגונים ופעילויות של ארגוני חברה אזרחית.

התמיכה מיועדת להגדיל את הכמות והאיכות של דיווחים ותיעוד מטעם ארגוני חברה אזרחית במקרים בהם ישנה הפרה בוטה של חופש דת, להגדיל את מעורבות ארגוני חברה אזרחית בנושא זה עם מנגנונים בארה"ב ומחוץ לה, ולאפשר קידום מדיניות אסטרטגי בתחום.

 

מענקים בסמכומים של 500,000 ועד מיליון דולר.

 

פרטים נוספים