התהליך והתוצרים המוצגים בדוח הם חלק מדיון רחב על הכלכלה העכשווית, מידת המקומיות שלה ומידת הקיימות שלה, בתוך ההקשר הרחב. אנחנו מבקשים לבחון מה יכולים להיות המדדים החלופיים לאיכות חיים ומהי מידת המקומיות והקיימות שלהם.

 

מדידה אזורית ועיצוב מדדים אזוריים לאיכות חיים מגיעה מתוך ההכרה בשונות הבין-אזורית בישראל ובשונות שבין כל אזור למסגרת הארצית. שונות זו היא תוצאה של תהליכים כלכליים, פוליטיים והיסטוריים, אך גם משקפת מאפיינים ייחודיים של אזורים שונים. כך לדוגמה, בין אזורים שונים בישראל ישנה שונות גדולה בכמויות המשקעים, בהכנסה לנפש, במאפיינים אקלימיים, דמוגרפים וכלכליים.

 

למאפיינים אלה מצטרפים בשנים האחרונות תהליכים פוליטיים של האצלת סמכויות לגופי ממשל מקומי ואזורי, וכיום, גם לגופים כמו עיריות, רשויות אזוריות לפיתוח, אשכולות ומחוזות. באופן מעשי, גופים אלה ואחרים מוציאים לפועל צעדים שונים, שלהם השפעה על איכות החיים של תושבי האזור. יותר מכך, כיום עסוקים גופים אלה באופן מעשי ביצירת מדיניות פיתוח אזורית. בהעדר ראייה אזורית המעורבת בעיצוב מדדי איכות חיים יחסרו תהליכים אלה את המצפן ואת הכלים לעיצוב המדיניות.

 

English