כלכלה מקומית מקיימת היא תפיסת פיתוח מקומית ואזורית, המציבה בראש את האוכלוסיות המקומיות על עושרן וייחודן, על צורכיהן וזכויותיהן.

 

שלושה מעגלי חיים השזורים זה בזה תפיסה זו מתייחסת בתהליכי הפיתוח לשלושה מעגלי חיים, השזורים זה בזה: חברה, כלכלה וסביבה. לפי גישת הכמ"מ, פיתוח ראוי תלוי בהתפתחות הכלכלה המקומית, ובמעורבות פעילה של כלל האוכלוסיות המקומיות בתהליכי התכנון, ובתהליכי היישום של הפיתוח במקום מגוריהם. פיתוח ראוי צריך לתת תשובה חיובית לשאלה: האם הפיתוח תורם לרווחתן של אוכלוסיות מקומיות ושל הסביבה באופן מקיים?

 

האתגר של פיתוח ראוי הוא לעגן את תכניות הפיתוח במקומי: בפעילות כלכלית, חברתית ותרבותית כמו גם בסביבה המקומית, באופן שיענה על עקרונות של צדק חברתי וסביבתי. ההתכוונות ל"מקומי", והדרישה להפניית משאבים לכלכלה ולאוכלוסיות המקומיות מהווה אלטרנטיבה למדיניות הפיתוח השלטת, המכוונת כולה ל"יבוא" הון כספי מהמרכז, ול"פיתוי" הון אנושי "איכותי" להגר לפריפריה. המחזיקים בתפיסה זו, המבוססת בין השאר על "מודל החילחול" טועים לחשוב שהתפתחותן של האוכלוסיות המקומיות תהיה פועל של ההשקעה באוכלוסיה חדשה שתבוא מהמרכז.

יבוא הון אנושי בפועל, במקום "חילחול", נוצר "דלי דולף": המשאבים מופנים למרכז ונשארים שם. הם אינם מגיעים לכלכלה ולתושבים שהיו היעד המקורי של תהליך הפיתוח, הכלכלה המקומית בפריפריה נחלשת והתלות שלה במרכז הולכת וגדלה.

 

כגישה אלטרנטיבית, כמ"מ מזהה את המקומיות כעוגן גיאוגרפי וחברתי העשיר בנכסים, על אף שלעתים קרובות אלו הם מאפיינים חברתיים ותרבותיים שאינן נתפסים בדרך כלל כ"הון" אלא כחיסרון, ואפילו כמכשול לפיתוח מודרני. עוד מתייחסת המקומיות לבעלות של האוכלוסיות המקומיות על משאבי "המקום" ולזכותן ליהנות מפֵרות הפיתוח שלו. גישת הפיתוח על פי תפיסת הכמ"מ מבוססת על חמש הנחות מוצא: פיתוח צריך לקחת בחשבון שלושה מעגלים השלובים זה בזה ללא הַתר: המעגל הכלכלי, החברתי והסביבתי.

 

על הפיתוח להיות תמיד מעוגן ב"מקום" ובמקומי, בסביבה ובאוכלוסיות המקומיות, על עושרן וייחודן מכאן, ועל צרכיהן וזכויותיהן מכאן. כלכלה מקומית מקיימת מעודדת רב גוניות. פיתוח כמ"מ מכוון לקדם את הרווחה הכלכלית והחברתית של הקהילות המקומיות, תוך התייחסות רחבה להגדרת המושג "רווחה" של כל קהילה בהתאם לאמונותיה וערכיה. שותפויות מגוונות, חוצות מיגזרים מהוות תשתית יסודית לפיתוח כמ"מ.שיתופי פעולה משלבים בין קהילה, מערכת שלטונית ומיזמים עסקיים, ומתקיימות ברמות שונות של מיסוד וקשר בין בעלי עניין מגוונים.

 

נדרש גורם מתכלל ומתווך, המחזיק בנקודת מבט הוליסטית. מתוך ההנחה הקודמת נובעת הנחה זו: הקיימוּת של הכלכלה המקומית תלויה בהבניה ובמיסוד של פונקציה "המחזיקה" נקודת מבט כוללת ורחבה של "המקום". תפקיד המתכלל הוא לעודד ולאפשר שיתופי פעולה מגוונים. זהותו של הגורם המתכלל תשתנה ממקום למקום בהתאם למאפיינים הייחודיים של המקום.