בחוברת תמצאו הגדרות, השקפות, מודלים וכלים לפיתוח וקידום כלכלה מקומית מקיימת.