כלכלה מקומית מציעה גישה חדשה לפיתוח כלכלי ואזורי המעוגן במקום, בקהילות המקומיות ובקשר ההדדי ביניהן. תהליכים של פיתוח כלכלי אזורי נתפסים כתהליכים הקשורים ומעוגנים במרחב תרבותי, קהילתי וחברתי שבו הם מתרחשים. האופן שבו נבנים ונבחנים תהליכי פיתוח כלכלי, לאורה של גישת הכלכלה המקומית המקיימת, מציע ראייה של ממדים שונים )חברתיים, סביבתיים וכלכליים(, ולאור תרומתם של תהליכים אלו ליכולתם של גופים מקומיים לפעול ולהניע פיתוח המעוגן במקום. מדדים אזוריים לאיכות חיים, המבוססים על תהליך רחב של השתתפות ציבורית, יתרמו בכך שישקפו תמונת מצב מקומית ואזורית אמינה יותר, כזו הזוכה לתמיכה ולגיטימציה ציבורית, ובכך יהוו מרכיב התומך בתהליכי עיצוב המדיניות ברמה האזורית והארצית כאחד.