הדיון ברכש מקומי כמנוף לפיתוח כלכלי התפתח בספרות העוסקת בגישה של כלכלה מקומית מקיימת )כמ״מ(. גישה זו גורסת כי פיתוח כלכלי באזורי פריפריה מותנה בחיזוק הכלכלה המקומית, על בסיס נכסים מקומיים ולטובת כל תושבי המקום. רכש ציבורי מתייחס לכלל פעילות הרכישה של המדינה על זרועותיה השונות, ובכלל זה לרכש של עבודות, של שירותים ושל טובין הנדרשים לצורך פעולתה השוטפת.

 

English